Home / Latest Urdu Columns / Dr. Safdar Mahmood (page 5)

Dr. Safdar Mahmood

Ye Bhi Ek Talkh Haqeeqat Hai? – Dr Safdar Mehmood

Read More »

Qarz – Dr. Safdar Mehmood

Read More »

Dil Azari – Dr Safdar Mehmood

Read More »

Utmam-e-Hujjat – Dr. Safdar Mehmood

Read More »

Masjid – Dr Safdar Mehmood

Read More »

Shaer Aur Syasatdan – Dr Safdar Mehmood

Read More »

Ye Tay Shuda Mamala Hay – Dr Safdar Mehmood

Read More »

Mera Dost Ahmed Raza Qasoori Aur Bandariya – Dr Safdar Mehmood

Read More »

Emandar Aur Ghaddar – Dr Safdar Mehmood

Read More »

Bamurad – Dr Safdar Mehmood

Read More »